Ring: 08-200 262  Mejla: info@advokatdebasso.se

VERKSAMHETSOMRÅDEN

ADVOKATFIRMAN DE BASSO

Brottmål

Offentlig försvarare

Är Du Misstänkt för brott? Du har i flesta fall möjlighet att välja vilken advokat som ska vara Din offentliga försvarare. Rätten till en offentlig försvarare beslutas av domstolen.

En offentlig försvarare ska bevaka den misstänktes rättigheter och talan under rättsprocessen. Vi rekommenderar att Du så tidigt som möjligt, redan innan polisförhör, är i kontakt med en försvarsadvokat.

Om Du har blivit kallad till förhör, men ännu inte har fått någon offentlig försvarare, kan Du kontakta polisen och ange vilken advokat Du önskar som Din offentliga försvarare. En offentlig försvarare bekostas i första hand av allmänna medel. Men vid fällande dom kan Du bli återbetalningsskyldig för del eller hela kostnaden för försvaret.

Privat försvarare

En privat försvarare bekostas i första hand av den som misstänks för brott. En privat försvarare kan anlitas när Du inte har rätt till en offentlig försvarare (ex. om brottsmisstanken är mindre allvarlig eller ligger på bötesnivå).

I det fall polis eller åklagare beslutar om att lägga ner en förundersökning, eller att Du blir frikänd i domstol, kan Du få ersättning av allmänna medel för den kostnad som Du har haft för en privat försvarare.

Målsägandebiträde

Är Du utsatt för brott? Målsägandebiträdet är en advokat eller jurist som finns där för att stötta och se till att brottsoffrets rättigheter tillvaratas under hela rättsprocessen.

Målsägandebiträdet hjälper även ett brottsoffer med att driva skadeståndstalan. Vi rekommenderar att Du begär ett målsägandebiträde så tidigt som möjligt i rättsprocessen.

Du har rätt att välja vilken advokat eller jurist som Du vill ha som målsägandebiträde. Kostnaden för målsägandebiträdet täcks av allmänna medel (staten).

Särskilt företrädare för barn

En särskild företrädare för barn under 18 år är en juridisk representant som utses för att skydda och företräda ett barns intressen i en rättsprocess.

I regel är det tingsrätten som utser en särskild företrädare för barn. Den särskilda företrädaren för barnet kan vara en advokat eller en jurist som har kompetens och erfarenhet av att arbeta med barns rättigheter.

Migrationsrätt

Asyl

Asylsökande har oftast rätt till ett offentligt biträde som tillvaratar den asylsökandes intressen genom asylprocessen. Den asylsökande kan välja en advokat eller jurist som ska biträda och hjälpa till att presentera asylskälen på ett adekvat sätt inför myndigheterna. Staten står för kostnaderna för det offentliga biträdet.

Förvar

Förvar enligt utlänningslagen är en rättslig åtgärd där en utlänning tas i förvar, eller med andra ord, frihetsberövas i avvaktan på att beslut om utvisning eller avvisning verkställs. Syftet med detta är att säkerställa att personen inte håller sig undan. Den individ som har blivit satt i förvar har rätt att välja ett offentligt biträde som ska företräda denne. Även i dessa fall står staten för kostnaderna för det offentliga biträdet.

Familjeanknytning

Uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning innebär att en person får stanna i Sverige på grund av sin relation till någon som sedan tidigare är bosatt i landet. Det kan exempelvis gälla make/maka, barn eller föräldrar till en svensk medborgare eller en person med permanent uppehållstillstånd. Vi har medarbetare med erfarenhet av att bistå med ansökningar med anledning av familjeanknytning. I anknytningsärenden får Du som privatperson själv stå för ombudskostnaderna.

Socialrätt

I ärenden som gäller tvångsomhändertaganden (LVU, LVM, LPT och LRV) har den berörda individen rätt till hjälp från ett offentligt biträde. I LVU-ärenden har den tvångsomhändertagnes vårdnadshavare också rätt till ett offentligt biträde.

Den offentliga biträdets uppgift är att tillvarata den tvångsomhändertagna eller vårdnadshavarens rättigheter och intressen. Om Du önskar stöd från någon av våra erfarna advokater eller jurister kan Du begära att just att den medarbetaren förordnas som Ditt offentliga biträde. Staten står för kostnaderna för det offentliga biträdet.

Familjerätt

Familjerätt kan involvera ärenden som äktenskapsskillnad samt barns vårdnad, umgänge och boende. Vid familjerättsliga tvister finns möjlighet att ansöka om rättshjälp från staten eller rättsskydd via hemförsäkringen. Vi hjälper Dig med att upprätta ansökan om rättshjälp eller rättsskydd.

Separationer och tvister som rör barn kan vara känslosamma och leda till uppgivenhet. Det är naturligt att frågor uppstår angående vårdnad om barn, umgänge och barns boende. Vi rekommenderar att Du har ett ombud som arbetar med familjerätt och som kan bistå Dig genom rättsprocessen.

Advokatfirman De Basso erbjuder juridisk rådgivning och stöd i tvister som berör vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, skilsmässa och ärenden som avser verkställighet.